Organizační struktura

Jak to u nás vypadá?

17. PIONÝRSKÁ SKUPINA KARVINÁ

V ROCE 2018

 

ODDÍLY:

Doubraváček-pro děti předškolního věku

 

Doubraváci-pro děti školního věku

 

Burgiho parta – pro děti, které se scházejí jednou měsíčně na víkendové a turisticky zaměřené akce 

 

Bc. Kateřina Jachymčáková 

Statutární zástupce a vedoucí pionýrské skupiny, vedoucí oddílu Doubraváček,  člen vedení

Bc. Michaela Hašková – hospodář pionýrské skupiny, člen vedení

Petr Furas – vedoucí oddílu Burgiho parta, člen vedení 

Lukáš Furas- zástupce vedoucího oddílu Burgiho parta, člen Rady

Tereza Kozubková- vedoucí oddílu Doubraváci, člen vedení

Richard Ficek- instruktor oddílu Doubraváci, člen Rady

 

ORGÁNY PIONÝRSKÉ SKUPINY

RADA PIONÝRSKÉ SKUPINY

je nejvyšším orgánem PS. Je tvořena pionýrskými pracovníky starších 15 let (vedoucí oddílů, zástupci oddílů, instruktoři, hospodář)

Rada pionýrské skupiny

 1. volí své zástupce-delegáty
 2. spolurozhoduje o činnosti a podílí se na řízení spolku prostřednictvím členství nebo delegovaného členství v radách
 3. jednání rady se mohou účastnit i ostatní členové pionýrské skupiny s hlasem poradním
 4. schází se minimálně jednou ročně
 5. volí a odvolává vedoucího a hospodáře pionýrské skupiny, přičemž právní účinky volby nastávají nejdříve dnem doručení protokolu o volbě do sídla Pionýra (hlavního spolku)
 6. volí a odvolává další členy vedení PS a může každému stanovit jeho individuální odpovědnost za dílčí oblast činnosti PS
 7. volí a odvolává delegáty pionýrské skupiny na Výroční zasedání ionýra, krajskou schůzi delegátů v rámci jednání České rady Pionýra, na další jednání svolává orgány Pionýra nebo krajské organizace Pionýra, kde má být pionýrská skupina na základě delegačního principu zastupována
 8. schvaluje účetní závěrku a rozpočet PS
 9. schvaluje výši členského příspěvku pro členy registrované pionýrskou skupinou,přičemž výše členského příspěvku na úrovni PS může být v odůvodněných případech různá. Členský příspěvek musí být vždy stanoven v nenulové výši
 10. schvaluje podání návrhu na udělení souhlasu k prodeji movitého majetku pionýrské skupiny, prodeji movitého majetku a poskytnutí bezúplatného plnění
 11. schvaluje podání návrhu na zrušení, sloučení či rozdělení pionýrské skupiny-pobočného spolku. ke schválení takového podání je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů rady pionýrské skupiny
 12. schvaluje vyloučení člena pionýrské skupiny
 13. hodnotí činnost PS v předchozím období a plánuje činnost v období následujícím
 14. schvaluje vnitřní předpisy pionýrské skupiny
 15. může svým usnesením rozhodnout, že některé pravomoci rady přenese na vedení PS(jeli zřízeno) mimo bod č.2.) 3).  4.) 6.) 9.) 13.

 

Vedení pionýrské skupiny

 1. schvaluje návrh programového a organizačního zajištění akcí pionýrské skupiny, včetně jejich rozpočtu
 2. rozhoduje o zřízení oddílů a volnočasových klubů v rámci PS a o jejich případném zrušení nebo sloučení, proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání
 3. jmenuje a odvolává jmenované funkcionáře PS minimálně v rozsahu stanoveném vnitřními předpisy spolku
 4. schvaluje registraci nových členů
 5. vykonává další povinnosti stanovené radou PS nebo vnitřními předpisy Pionýra

 

Vedoucí pionýrské skupiny je statutárním orgánem pionýrské skupiny a je oprávněn za pionýrskou skupinu jednat ve všech věcech v rozsahu právní osobnosti PS.Dále vykonává usnesení Rady PS a vedení PS a obstarává její chod v běžných záležitostech. Pokud  Rada PS nezvolí řádného delegáta dle článkuVI.A6.a)v) Stanov Pionýra, a to nejpozději na svém posledním jednání, předcházejícím jednání kolektivního orgánu, na kterém má být PS zastoupena, nebo v termínu pro volbu členů kolektivních orgánů, vykonává jeho funkci. Stejně postupuje v případě, že delegát před jednáním či termínem rezignuje na svoji funkci nebo ji nemůže vykonávat.

 

Hospodář pionýrské skupiny zajišťuje zejména hospodářské a účetní agendy pionýrské skupiny, přiravuje a zpracovává podklady pro jednání orgánů pionýrské skupiny v hospodářské oblasti. Eviduje, opatruje a spravuje majetek pionýrské skupiny. Zanikne-li výkon funkce vedoucího PS, přechází na něj všechna práva a povinnosti statutárního orgánu až do nejbližšího zasedání Rady PS.

 

 

O PIONÝRU

Od roku 1990 procházíme supervizí rodičů, mnoha státních a kontrolních orgánů. Opakovaně jsme získali titul ,, Státem uznaná organizace pro práci s dětmi a mládeží´´.

Nabízíme dětem možnost vyzkoušet si řadu životních sitací ,,nanečisto´´.

Využitím hry rozvíjíme osobnost dětí. Zábavy je pro nás prostředkem.

Našim vedoucím zajišťujeme kvalitní přípravu včetně vzdělání s akreditací MŠMT.

Nabízíme prostor pro činnost mládeže i po ukončení základní školy.

Vedeme děti k tradičním hodnotám evropské civilizace bez vazeb na ideologie a náboženství.

V Pionýru dnes pracují stovky oddílů a klubů, probíhají schůzky, výpravy, tábory…

Přesto se k názvu Pionýr stále váže mnoho předsudků a mýtů.

 

NE

Nejsme malí komunisti.

Nejsme součást škol.

Nepatříme pod domy dětí a mládeže.

Nejsme výběrová organizace.

Nepracujeme pouze s dětmi ve věku 6–15let.

Neděláme pouze letní tábory.

Nezanikli jsme v roce 1990.

 

 

 

 

 


Vytištěno z: https://www.17ps.cz/organizacni-struktura/